Menadžment postaje sve u životu i radu čovjeka, poslovnog subjekta i društvene zajednice.

Život postaje sve dinamičniji, promjene sve češće i nužne, zahtjevi rada sve složeniji i kompleksniji, znanja i spoznaje sve opsežniji.

Nemoguće je bez dobre organizacije i podjele poslova, pratiti sva kretanja.

Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u skupinama, ostvaruju odabrane ciljeve.

Menadžment je proces postizanja željenih rezultata efikasnim korištenjem ljudskih potencijala i materijalnih resursa.